Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 13.02.2020

Висновок № 42

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


           В результаті проведеного аналізу звернення боржника від 10.12.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки.
          Як слідує із звернення, приватний виконавець відкрила виконавче провадження з порушенням норм статті 24 Закону України «Про виконавче провадження».
           Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.
          Як вбачається з наданих документів, боржник зареєстрований за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. __, буд. __. Тобто і виконуватися даний виконавчий документ мав виконавцем виконавчого округу Херсонської області.
           Приватний виконавець посилається на те, що у боржника відкриті рахунки у м. Києві, саме тому і було відкрито провадження у м. Києві. Виконавець посилається на норми ст. 190 Цивільного кодексу України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», банківські рахунки – рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. До системи банківських рахунків для грошового обороту належать такі рахунки: кореспондентські; поточні (поточний з овердрафтом, поточні рахунки типу «Н», «П», карткові рахунки, поточні рахунки виборчих фондів); вкладні (депозитні), кредитні (позичкові), розподільчі. Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України.
           У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач не надав жодної інформації про наявність в боржника майна, що було необхідним для обґрунтування того, що дане виконавче провадження повинно бути відкрите саме на території виконавчого округу міста Києва. Згідно з доданої заяви про відкриття виконавчого провадження не має жодних підтверджень наявності грошових коштів на даних відкритих рахунках, та не зазначено, що дані рахунки були відкриті боржником на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій відповідно до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів. Жодним чином не підтверджена наявність майна, а саме грошових коштів на зазначених рахунках.
           Приватним виконавцем було надано копію повідомлення представника ТОВ «Вердикт Капітал» про наявність відкритого рахунку боржником, проте не надано жодної підтверджуючої інформації, що даний рахунок було відкрито боржником для власних потреб, зазначено лише, що це рахунок для обліку поточної заборгованості. Відповідно до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, документи, що надходять до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця каналами електронного зв`язку, поштою (телеграми, телефонограми, факсограми, факсимільні повідомлення, електронні документи), надаються особисто (у тому числі під час особистого прийому) або доставляються кур`єром, приймаються відповідальною особою органу державної виконавчої служби, приватним виконавцем або відповідальною особою приватного виконавця.
          Реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється шляхом внесення відповідальною особою органу державної виконавчої служби, приватним виконавцем (відповідальною особою приватного виконавця) відомостей до Системи. Дата реєстрації і вхідний номер документа формуються Системою та проставляються у реєстраційному штампі, зразок якого наведено у додатку 1 до цих Правил, що розташовується у нижньому правому вільному від тексту куті першої сторінки документа.
          Проте дана заява жодним чином не зареєстрована та не може бути прийнята Комітетом з етики як належне підтвердження пояснень приватного виконавця.
Також виникають сумніви до належності даної заяви до вказаного виконавчого провадження, так як вона зареєстрована за вихідним № 13820841 від 22.10.2019 р., тоді як заява про відкриття виконавчого провадження була отримана приватним виконавцем 29.10.2019 р.
          Приватний виконавцем було порушено ст. 7 Кодексу професійної етики приватного виконавця, згідно якої приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності повинен неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства. Дотримуватись принципів: верховенства права; законності; незалежності; справедливості, неупередженості та об`єктивності; обов`язковості виконання рішень; диспозитивності; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями. Приватний виконавець повинен вжити усіх передбачених законодавством заходів до повного виконання рішення у розумні строки з дотриманням прав сторін у виконавчому провадженні.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва виявлено ознаки порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця.

Висновок № 43

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Сумської області


          В результаті проведеного аналізу звернення від 05.12.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Сумської області було зроблено наступні висновки.
          Як слідує із звернення, приватний виконавець не відповідав на заяву стягувача від 10.09.2019 р. про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України та заяву від 03.10.2019 р. про накладення обтяжень на нерухоме майно боржника.
           Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» сторони виконавчого провадження та прокурор, як учасник виконавчого провадження, мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.18 даного закону виконавець зобов`язаний розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання
          З копій матеріалів виконавчого провадження наданих виконавцем видно, що стягувачу було надано відповіді на заяви, а саме на заяву від 10.09.2019 р. було надано відповідь за вих. № 1669 від 24.09.2019 р. та на заяву від 03.10.2019 р. – за вих.№1754 від 11.10.2019 р.
           Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.