ВІСНИК АПВУ
Вісник АПВУ
Всеукраїнське періодичне професійне видання Асоціації приватних виконавців України.

"Вісник АПВУ" має на меті сприяти:
  • популяризації інституту приватного виконання в Україні;
  • висвітленню актуальних проблем теорії та практики примусового виконання рішень;
  • підвищенню професійної кваліфікації приватних виконавців
Зареєстрований в якості друкованого медіа рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 676 від 10.08.2023 (свідоцтво № R30-01153).

Редакційна колегія:
Верба О.Б., к.ю.н., доцент – Голова Редколегії
Авторгов А.М., к.ю.н., приватний виконавець
Каращук К.Л., приватний виконавець
Маляр Я.А., приватний виконавець
Скрипник В.Л., д.ю.н., приватний виконавець
Фесик М.О., приватний виконавець
Чумак О.О., д.ю.н., доцент, приватний виконавець
Колісник Д.В., к.і.н., доцент – відповідальний секретар

Контакти:
Електронна пошта редакційної колегії:
apvu.vicnyk@gmail.com
Правила для авторів
Вісник Асоціації приватних виконавців України публікує новини та повідомлення АПВУ, авторські статті тощо як зареєстроване друковане медіа (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10 серпня 2023 року № 676, Свідоцтво № R30-01153).

1. Загальні вимоги
Рукопис надсилається українською чи англійською мовою на електронну пошту редакційної колегії:
apvu.vicnyk@gmail.com.

Обсяг статті не повинен перевищувати:
1) 6 500 знаків із пробілами (для найменшої за обсягом статті, яка у друкованій формі займатиме 2 сторінки разом зі списком використаних джерел);
2) 10 000 – 11 000 знаків із пробілами (для статті середнього обсягу, що у друкованій формі займатиме 3 сторінки разом зі списком використаних джерел);
3) 19 000 – 20 000 знаків із пробілами (для статті великого обсягу – до 5 сторінок у макеті разом зі списком використаних джерел). У разі перевищення обсягу рукопису 20 000 знаків із пробілами матеріали можуть бути опубліковані за погодженням з Головою редакційної колегії.

2. Оформлення та структура рукопису
Рукопис має бути набраний у текстовому редакторі Word 2003 на аркуші формату А4.
Шрифт – Times New Roman 14 pt.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1,5 см.
Абзацний відступ – 1,25 см, за допомогою табулятора, однаковий в усій статті.
Лапки повинні бути кутовими в усьому тексті статті («ялинки»)
Потрібно розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) і тире «–» (друкується з пробілами). Не можна починати рядок із тире. Для цього слід використовувати нерозривний пробіл.
Автори мають керуватися Українським правописом, схваленим Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437.
Якщо в роботі вміщено ілюстративний матеріал (рисунки, схеми, графіки і т.ін.), то діаграми мають бути виконані за допомогою програм Microsoft Exel або Microsoft Graph, з додаванням таблиць даних; таблиці – стандартними засобами Microsoft Word.
Авторський матеріал має бути структурований і включати такі розділи: а) ВСТУП; б) ВИКЛАД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ; в) ВИСНОВКИ; г) СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Виклад статті мусить бути зрозумілим, лаконічним. Стаття повинна містити ґрунтовний аналіз обраної проблеми та новизну.
Усі рисунки та фотографії мають бути чіткими, контрастними в електронній формі у форматі .tif або .jpg.
За згодою автора надіслані матеріали можуть бути скорочені, виправлені, опубліковані у формі коротких повідомлень, анотацій тощо.

3. Список використаних джерел
Перелік цитованої літератури слід укладати за порядком згадування в тексті статті.
У Списку можна наводити лише опубліковані праці, на які є посилання в тексті.
При оформленні джерел обов'язковим є застосування вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 (див. Зразок нижче).

4. Ілюстрації
Усі ілюстрації / фотографії мають бути вмонтовані у текст, а також подані окремо у форматі .tif або .jpg.
Обов'язковим є портретне фото автора статті розміром не меншим ніж 1200 pdi (крапок) з однієї зі сторін.
Решта фотографій, якщо вони плануються на всю ширину сторінки, повинні мати не менше 3200 pdi (крапок) за шириною.

5. Додаткова інформація
На початку статті необхідно навести відомості про автора/авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і повна назва установи, де працює автор, адреса, телефон, Е-mail, ORCID ID, Scopus ID, Web of Science Researcher ID, Google Scholar тощо).

6. Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до списку використаних джерел тих видань, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

7. Академічна доброчесність
Редакційна колегія Вісника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.
Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.
Автор несе повну відповідальність за зміст матеріалів та їх відповідність науково-етичним нормам і вимогам чинного законодавства щодо академічної доброчесності.
Статті студентів, аспірантів можуть бути опубліковані за наявності рецензії наукового керівника з науковим ступенем.

Матеріали, надіслані без дотримання зазначених вимог, редакційна колегія не розглядатиме.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ВЕРБА
Ольга Богданівна,
к.ю.н., доц., доц. кафедри,
членкиня ДКПВ при МЮУ,
членкиня ЕНКР при АПВУ,
Голова Вченої ради ГО «Агенція з питань виконання рішень»,
адвокатеса, членкиня Комітету цивільного права та процесу Ради адвокатів Львівської області,
e-mail: olga.verba.sydor@gmail.com;
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9254-9575;
Researcher ID (Web of Science): E-4319-2016;
Scopus ID: 57212406850;
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=5E-dk7QAAAAJ&hl=uk.

НАЗВА СТАТТІ

ВСТУП
ВИКЛАД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ У СТАТТІ

КНИГИ :
один автор 1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917–1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 4. Варіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. та допов. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.

два автори
1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.

три автори
1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с.

чотири і
більше авторів
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 2. Бікулов Д. Т., Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с. 4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.

автор(и) та редактор(и)/ упорядник(и)
1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / упоряд. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.

без автора
1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991–2016) : ювіл. вип. / за заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5–6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / редкол. : П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с.

Багатотомні видання
1. Енциклопедія сучасної України : у 18 т. / редкол. : І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 2. Лодій П. Д. Твори : в 2 т. / ред. вид. Н. Г. Мозгова, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицька. Київ ; Мелітополь : НПУ ім. М. Драгоманова ; МДПУ ім. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 3. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяка. 576 с. 4. Кучерявенко Н. П. Курс податкового права : в 6 т. Харків : Право, 2007. Т. 4 : Особлива частина. 536 с.

Автореферати дисертацій
1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2017. 20 с. 3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь : МПІ, 2015. 20 с.

Дисертації
1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII–початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро : В-во ДПУ, 2017. 424 с.

Законодавчі та нормативні документи
1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (станом на: 15.09.2017). Голос України. 2017. 27 верес. C. 10–22. 3. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI (станом на: 15.10.2011). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48–49. Ст. 536. 4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 01.04.2023). 5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. С. 10. 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. Наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. № 38. С. 15–16.

Архівні документи
1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім'я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 3. Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7.

Патенти
1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Препринти
1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

Стандарти
1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

Каталоги
1. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. : Л. І. Романова, О. В. Земляна. Харків, 1996. 64 с. 2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд. : М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін. ; Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

Бібліографічні покажчики
1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад. О. В. Левчук ; відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; ч. 10). 3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна та ін. ; наук. ред. Т. В. Марусик ; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від дня заснування). 4. Лисодід О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992–2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013). Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біографістики ; вип. 3).

Частина видання книги
1. Баймуратов М. А. Імплементація норм міжнародного права і роль Конституційного Суду України в тлумаченні міжнародних договорів. Михайло Баймуратов: право як буття вченого : зб. наук. праць до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. Київ, 2009. С. 477–493. 2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. Тридцять років з екологічним правом : зібрання творів. Харків, 2013. С. 205–212. 3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.

Частина видання
матеріалів конференцій (тези, доповіді)
1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 19321933 років: втрати української нації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 жовт. 2016 р.). Київ, 2017. С. 133–136. 2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акта про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 3. Микитів Г., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3–4 берез. 2016 р.). Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 4. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 211–212.

Частина довідкового видання
1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. : Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія : в 5 т. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.

Частина продовжуваного видання
1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юриспруденція». Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Фізико-математичні науки». Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206.

Частина
періодичного видання (журналу, газети)
1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України : юридичний журнал. 2017. № 5. С. 71–79. 3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. № 42. С. 14–15. 5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19. No 1. P. 98–108.

Електронні ресурси
1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gall... 2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Серія юридична. 2015. № 3. С.20–27.URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. 4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12. № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.