Кандидати на посади членів
Дисциплінарної комісії приватних виконавців (2023)

Білоусов Юрій Валерійович

професор кафедри цивільного права та процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова
Дата і місце народження: 02.10.1975, м. Львів

Освіта: вища юридична, спеціаліст, 1997, Львівський державний університет імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, 2000, Академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.

Основні етапи професійної діяльності:
1996- 1997 - викладач права, Львівський технікум громадського харчування;
1997- 2002 - викладач, старший викладач Академії (згодом Національної академії) Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького;
З 2000 року і донині за основним місцем роботи в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посадах старшого викладача, доцента, кафедри, завідувача кафедри, професора кафедри цивільного права та процесу, завідувача відділу аспірантури, завідувача науково-редакційного відділу; Нині - професор кафедри цивільного права та процесу (з 2010 року), гарант освітніх програм зі спеціальності 081 Право;
З 2004 року і донині за сумісництвом у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака на посадах завідувача наукової лабораторії, провідного, старшого наукового співробітника;
У 2014-2015 роках - офіцер командування, офіцер обліково-мобілізаційного відділу Хмельницького обласного військового комісаріату.
Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Член робочої групи з питань оптимізації Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, член науково-консультативних рад при Голові Верховної Ради України, Верховному Суді, Раді адвокатів Хмельницької області, член експертної (науково-консультативної) ради Ради приватних виконавців України. Співзасновник ГО «Агенція з питань виконання рішень», керівник Відділення Асоціації правників України в Хмельницькій області.

Короткий опис мотивації щодо діяльності на посаді:
Ще в далекому 1999 році мене зацікавила завершеність захисту суб'єктивного права, охоронюваного інтересу, яку надає лише стадія виконання. Відтоді здійснено низку науково-практичних та навчально-методичних досліджень у цій царині: навчальний посібник «Виконавче провадження» (2004), низку наукових статей, доповідей на наукових заходах.
Прихильник приватної форми організації виконання рішень з наданням якомога більших самоврядних повноважень щодо допуску до професії та визначення доброчесності приватних виконавців.
Переконаний, що професія приватного виконавця - надзвичайно важлива та потрібна, і сучасний розвиток національного законодавства відбувається у правильному напрямку.
Наперед прошу вибачення перед професійною спільнотою, що не зможу бути упередженим захисником усіх представників професії, насамперед, які вчиняють незаконно чи недоброчесно. Водночас справою честі буде недопущення безпідставного притягнення до дисциплінарної відповідальності або накладення виду покарання, — є неспіврозмірним із вчиненим дисциплінарним проступком.

Верба Ольга Богданівна

доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, членкиня Дисциплінарної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України у 2021-2023 роках
Дата і місце народження: 05.06.1983 р., м. Львів.

Освіта: 2 повні вищі:
1) у 2005 р. завершила навчання у магістратурі на кафедрі цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобула кваліфікацію магістра права (Диплом про вищу освіту з відзнакою від 30.06.2005 р. ВК№ 28180353);
2) з 2011 по 2012 р. навчалася у магістратурі Національного університету "Львівська політехніка", отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Управління навчальним закладом" та здобула кваліфікацію магістра з управління навчальним закладом (Диплом про вищу освіту з відзнакою від 31.05.2012 р. ВК № 43653372);
3) з 2005 по 2008 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий ступінь: кандидатка юридичних наук
- у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Правосуб'єктність суду у виконавчому провадженні" зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (Наказом міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р. № 892 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молсді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 4 липня 2013 року" (Додаток 2) затверджено рішення спеціалізованої вченої ради пре присудження мені наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 і видачу диплома кандидата наук (Диплом кандидата юридичних наук від 04.07.2013 р. ДК № 014997)).
- Наказом МОН від 29.09.2015 р. № 987 "Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 29 вересня 2015 року" (Додаток 2) мені присвоєне ві ене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін (Атестат доцента 12ДЦ№ 043804 від 29.09.2015 р.).

Науковий доробок у сфері виконавчого провадження:
Автор 10 підручників та навчальних посібників, 8 монографій, 6 статей, опублікованих у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection (у співавторстві), понад 30 статей, опублікованих у періодичних наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України, 60 тез доповідей на науково-практичних заходах, численних науково-методичних розробок.
(Детальніше: Google Scholar)

Основні етапи професійної діяльності:
З 2003 по 2005 р. працювала на посаді юрисконсульта в ТзОВ "Ренесанс".
З 2007 р. - викладачка, з 2009 р. - старша викладачка, з 2013 р. і до тепер -доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.
З 2016 р. є Головою Вченої зади Агенції з питань виконання рішень.
З 2019 р. - адвокатеса.
З 2021 по 2023 р. була членкинею Дисциплінарної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України.
З 2023 р. є членкинею редакційної колегії Наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ, членкинею Комітету цивільного права та процесу Ради адвокатів Львівської області, заступницею Голови редакційної колегії Вісника Асоціації приватних виконавців України, членкинею Експертної науково-консультативної ради Асоціації приватних виконавців України.

Короткий опис мотивації щодо діяльності на посаді:
Балотуючись на посаду членкині ДКПВ при МЮ, маю намір вірою і правдою здійснювати служіння Спільноті 11В та працювати для подальшого розвитку інституту приватного виконання в Україні. Маю досвід роботи на цій посаді у попередній каденції за двома різними порядками (довоєнним та запровадженим на час дії воєнного стану) розгляду подань МЮ. На основі проаналізованих матеріалів дисциплінарних проваджень маю намір здійснювати узагальнення практики та розробляти відповідні проекти змін до законодавства, апробуючи їх на науково-практичних заходах Спільноти, а також доводячи по аналітику до відома приватних виконавців на сторінках Вісника АПВУ. Якісне законодавча база, зокрема у сфері дисциплінарної відповідальності ПВ, що ґрунтується на сучасних теоретичних розробках та відповідає реаліям сьогодення, є однією з найважливіших умов для досягнення дієвості та ефективності механізму примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, оскільки виконавець має бути незалежним, захищеним та наділеним оптимальним обсягом повноважень. Застосування мною, як членкинею ДК, у роботі наукового підходу (досвід моєї наукової діяльності становить 18 років) є додатковою запорукою захисту прав приватних виконавців. Підготовлені мною окремі думки протягом 2 років роботи у ДК ст али основою численних судових рішень на користь приватних виконавців.

Лисенко Юрій Олександрович

приватний виконавець (Дніпропетровська область)
Дата і місце народження: народився 20 листопада 1980 року в місті Дніпропетровську.

Освіта:
У 2005 році успішно закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист.
З 2022 року аспірант Національного університету «Одеська юридична академія».

Основні етапи професійної діяльності:
Досвід роботи в органах державної виконавчої служби - 12 років.
2003 - 2007 - Відділ державної виконавчої служби Кіровського районного управління юстиції м. Дніпропетровська, посада - державний виконавець;
2007 - 2009 - Кіровський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, посада - заступник начальника відділу;
2009 - 2010 - Красногвардійський відділ державної виконавчої служби
Дніпропетровського міського управління юстиції, посада - начальник відділу;
2010 - 2014 - Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, посада -начальник відділу.
У березні 2017 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У травні 2017 - отримав посвідчення приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області.
З 17.08.2017 по теперішній час здійснюю діяльність приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області.
Участь у самоврядуванні приватних виконавців:
У жовтні 2017 року рішенням про результати таємного рейтингового голосування установчого з'їзду приватних виконавців Дніпропетровської області обраний на посаду Голови Ради регіону.
У жовні 2020 року рішенням чергового з'їзду приватних виконавців Дніпропетровської області повторно обраний на посаду Голови Ради регіону, завершив свою каденцію у жовті 2023 року.
2017 - 2019 - член Дисциплінарної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України за квотою АПВУ.
2019 - 2021 - член Кваліфікаційної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України за квотою АПВУ.
Участь у законотворчій діяльності:
З початку 2020 року був учасником спільної робочої групи АПВУ та Міністерства юстиції України по опрацюванню проекту Закону України №3609 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів». Брав активну участь у здійсненні комплексу заходів по роботі із законопроектами №3609, №3726 та №5660, а саме у підготовці зауважень та пропозицій, робочих зустрічах із Народними депутатами України задля висловлення позиції приватних виконавців по даним законопроектам.

Короткий опис мотивації щодо діяльності на посаді:
Досвід роботи приватним виконавцем та активна участь у самоврядуванні дає право констатувати, що дисциплінарна практика стосовно приватних виконавців і досі залишається далекою від об'єктивності та неупередженості.
Діяльність Дисциплінарної комісії приватних виконавців має бути заснована на принципах прозорості, справедливості й пропорційності застосованого стягнення. Критерії обрання того чи іншого виду стягнення мають бути прогнозованими, обґрунтованими і зрозумілими для приватних виконавців. Інститут дисциплінарної відповідальності нарешті має позбутися статусу карального органу і почати виконувати свою основну функцію, спрямовану на попередження вчинення правопорушень та формування принципів правомірної поведінки приватних виконавців.
Робота вимагає системного підходу: ретельного аналізу кожної скарги у контексті розмежування предметів відомчого та судового контролю за діяннями приватних виконавців, систематизації дисциплінарної практики з метою визначення єдиних критеріїв її застосування у випадках аналогічних правопорушень, розвитку інституту приватних виконавців, спрямованого на унеможливлення репресій в професії та чіткого усвідомлення рівні відповідальності перед Спільнотою.

Маковецький Зорян Вікторович

приватний виконавець (Львівська область)
Дата і місце народження: 15 червня 1978 року.

Освіта: вища юридична, Львівський національний університет ім. І Франка, вища економічна, Львівська Комерційна Академія.

Основні етапи професійної діяльності:
Працював в органах державної виконавчої служби, починаючи з 2003 року, починаючи з посади державного виконавця, з 2017 року здійснюю діяльність приватного виконавця.
2019- 2021 р.р. член Дисциплінарної комісії приватних виконавців України.
Співавтор Проекту Закону про виконавче провадження, зареєстрований у ВРУ за №3726 від 23.06.2020;
Член робочої групи при ВРУ по опрацюванню законодавства у сфері примусового виконання рішень (законопроекти №3609, 3726, 5660).

Короткий опис мотивації:
Переважна більшість скарг, що подаються щодо діяльності приватних виконавців до Міністерства юстиції України, виходять саме від боржників, і на моє особисте переконання, в своїй переважній більшості зумовлені їх стійким небажанням виконувати рішення, що набрали законної сили.
Переконаний, що діяльність члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців України при розгляді скарг в першу чергу повинна ґрунтуватись на засадах справедливості та об'єктивності, чіткого дотримання норм Закону з врахуванням уставлених правових позицій суду.
Вважаю, що Дисциплінарна комісія приватних виконавців повинна бути не каральним органом, а судом Честі, член комісії має бути готовий обґрунтувати кожне своє прийняте рішення та дивитись колегам в очі.

Маляр Ян Анатолійович

приватний виконавець (м. Київ)
Дані і місце народження: 15.11.1980 року, Дніпропетровська область, місто
Дніпродзержинськ

Освіта: 2000-2005 гт. - Повна вища, спеціаліст. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005р., правознавство (юрист)

Основні етапи професійної діяльності:
13.05.2019 внесений до Єдиного реєстру приватних виконавців України, приватний виконавець виконавчого округу м.Києва.
06.2014-05.2019 головний юрисконсульт Головного офісу AT КІЗ "Приватбанк" 2) 09.2013 по 05.2014 Юрисконсульт філії" Харківське Головне регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк"
04.2013 по 09.2013 - заступник начальника Жовтневого відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції.
11.2011 по 04.2013 начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області:
07.2010 по 11.2011 - Головний спеціаліст відділу державної виконавчої служби; головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області;
04.2007 до 06.2010. - головний спеціаліст відділу організації діяльності судів та судової статистики, головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи, документообігу та контролю служби судових розпорядників у Територіальному управлінні державної судової адміністрації в Харківської області;
10.2005 до 03.2007 - консультант суду у Дзержинському районі міста Харкова.

Короткий опис мотивації.
Член Дисциплінарної комісії приватних виконавців повинен приймати рішення згідно Закону, з урахуванням думки спільноти приватних виконавців, фактично бути її ретранслятором.

Скрипник Володимир Леонідович

приватний виконавець (Полтавська область)
Дата і місце народження: 5 червня 1982 р., м. Дніпро.

Освіта та наукова діяльність: вища юридична; доктор юридичних наук, професор. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць та 3-х монографій, в т.ч. щодо проблематики примусового виконання рішень судів та інших органів.

Основні етапи професійної діяльності:
Починаючи з 2005 року, кращі роки свого життя присвятив роботі в органах державної виконавчої служби, в т.ч на керівних посадах.
У 2013 році спрямував свій потенціал у наукову та викладацьку діяльність. На теперішній час є завідуючим кафедрою фундаментальних та галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.
З 2017 року здійснюю діяльність приватного виконавця на території Полтавської області.
До дисциплінарної відповідальності не притягувався.

Короткий опис мотивації щодо діяльності членом комісії:
Окрім безпосередніх обов'язків члена ДК, додатково ставлю перед собою такі задачі:
- висвітлювати публічно усій спільноті приватних виконавців результати засідань ДК та прийняті рішення (без порушення таємниці виконавчого провадження) для мінімізації в подальшому типових порушень зі сторони приватних виконавців у своїй професійній діяльності та тим самим підвищуючи авторитет професії в цілому;
- добитися перегляду Мінюстом дисциплінарної практики з особливо хвилюючих приватних виконавців питань (стягнення основної винагороди, територіальність та ін.).

Сідоренко Сергій Петрович

приватний виконавець (Рівненська область)
Дата і місце народження: 07 вересня 1970 року.

Освіта: вища (магістр права)

Основні етапи професійної діяльності:
Більше 20 років працюю в галузі права. Починав юридичну діяльність в органах державної виконавчої служби, пройшовши шлях від держаного виконавця до керівника районного ВДВС в м. Києві. Потому займався приватною адвокатською діяльністю понад 10 років. З моменту впровадження інституту приватних виконавців в Україні вирішив повернутись в професію, з якої починав і з 2018 року здійснюю свою діяльність як приватний виконавець. В Асоціації приватних виконавців України займав посаду Голови ревізійної комісії та склав свої повноваження у зв'язку з обранням мене Головою Ради приватних виконавців регіону, яку обіймаю дотепер.

Короткий опис мотивації щодо діяльності на посаді:
В своїй діяльності я завжди дотримуюсь норм закону і кодексу етики. За час здійснення своєї діяльності як приватного виконавця (понад 5-ти років) я жодного разу не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності. На мої дії було подано всього три скарги, які навіть не були передані на розгляд до Дисциплінарної Комісії.
На моє глибоке переконання, кожний приватний виконавець має право на законне та об'єктивне рішення за результатом розгляду скарги на його дії чи бездіяльність. Завдяки здобутому мною професійного і життєвого досвіду за роки моєї діяльності я впевнений, що можу об'єктивно, неупереджено та юридично обґрунтовано здійснювати розгляд скарг, захищаючи авторитет професії - ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ.

Телявський Анатолій Миколайович

приватний виконавець (м. Київ)
Дата і місце народження: 10.09.1989 р., Херсонська обл.

Освіта: повна вища:
1) 2006-2010 рр. - навчання у Національному університеті Державної Податкової служби України, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр.
2) 2010-2012 рр. - навчання у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр.
3) 2021 р - по сьогоднішній день - аспірантура у Львівському державному університеті Внутрішніх справ.

Основні етапи професійної діяльності:
З 01.11.2013 по 02.11.2014 - державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного Управління юстиції у м. Києві.
02.09.2014 переведений на посаду старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного Управління юстиції у м. Києві.
09.11.2015 переведений на посаду Головного державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного Управління юстиції у м. Києві.
З 19.01.2017 по 09.08.2017 - Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Київській області.
З 09.08.2017 по 10.08.2018 - заступник начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Київській області.
З 21.08.2018 по нині - приватний виконавець виконавчого округу міста Київ, заступник голови Ради приватних виконавців України, заступник голови Асоціації приватних виконавців України та Голова ради приватних виконавців міста Києва.

Короткий опис мотивації щодо діяльності на посаді:
Подаючи свою кандидатуру на посаду члена ДКПВ при МЮУ, хочу працювати для розвитку професії приватного виконавця. Переконаний, що ефективність вітчизняної системи примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів є серед визначальних чинників утвердження правової держави в Україні.
Мій значний досвід практичної роботи на різних посадах в органах ДВС та як приватного виконавця стануть у нагоді при здійсненні повноважень члена ДКПВ, оскільки знання тонкощів роботи системи примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів України та судової практики дають можливість розуміння діянь приватних виконавців, щодо яких внесені на розгляд ДКПВ подання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Зі свого боку гарантую ретельне вивчення матеріалів подань, об'єктивне дослідження і з'ясування обставин, підтверджених доказами, та їх кваліфікацію на підставі норм чинного законодавства з метою захисту колег від безпідставних покарань.
У випадку ж виявлення в діяннях виконавця складу дисциплінарного проступку вважаю, що діяння, що є несумісними з тією відповідальною функцією, яку їм довірено державою стосовно примусового виконання рішень судів, ухвалених іменем держави Україна, підривають авторитет як нашої спільноти, так і держави, і мають отримати належну правову оцінку.